E - C É G K Ö Z L Ö N Y [2019.03.20.]

ÚTMUTATÓ

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény valamint a cégnyilvánosságról, bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, illetőleg a cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet alapján készült közleményekről az Útmutató ad eligazítást.

1.
A Cégközlöny a cégek adatait az egyes fejezeteken belül cégjegyzékszám szerint növekvő sorrendben közli. Ez a sorrend ugyanakkor a céget nyilvántartó bíróságok, ezen belül az egyes cégformák sorrendjének felel meg. A céget nyilvántartó cégbíróságok és ezen belül az egyes cégformák sorrendje a cégközlönyben  a következő:

1/a
A céget nyilvántartó bíróságok sorrendje és jelzőszámai:

01 Főváros
02 Baranya megye
03 Bács-Kiskun megye
04 Békés megye
05 Borsod-Abaúj-Zemplén megye
06 Csongrád megye
07 Fejér megye
08 Győr-Moson-Sopron megye
09 Hajdú-Bihar megye
10 Heves megye
11 Komárom-Esztergom megye
13 Pest megye
14 Somogy megye
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
16 Jász-Nagykun-Szolnok megye
17 Tolna megye
18 Vas megye
19 Veszprém megye
20 Zala megye

1/b
Az egyes cégformák sorrendje és jelzőszámai:

1. Vállalat 01
2. Szövetkezet 02
3. Közkereseti társaság 03
4.
5.
6. Betéti társaság 06
7. Egyesülés 07
8. Közös vállalat 08
9. Korlátolt felelősségű társaság 09
10. Részvénytársaság 10
11. Egyéni cég 11
12. Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete 12
13.
14.
15. Erdőbirtokossági társulat 15
16. Vízgazdálkodási társulat 16
17. külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 17
18. Végrehajtói iroda 18
19. Európai gazdasági egyesülés 19
20. Európai részvénytársaság 20
21. Közjegyzői iroda 21
22. Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye 22
23. Európai szövetkezet 23

2.
A közlemény a cégjegyzékszám feltüntetésével kezdődik. Ezt követi a cég elnevezése.

2/a
A cégbejegyzésre vonatkozó közleményben szereplő – valamennyi cégforma esetében irányadó – arab számok és azok adattartalma a következő:

2. a cég elnevezése (csak a névváltozás esetén, a hatályossági dátumok feltüntetésével)
3. a cég rövidített elnevezése
4. a cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezései
5. a cég székhelye
6. a cég telephelye(i)
7. a cég fióktelepe(i)
8. a létesítő okirat, a társasági szerződés, az alapító okirat, az alapszabály kelte
9. a cég tevékenységi köre(i)a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nomenklatura szerint (közhasznú társaság esetében a közhasznú tevékenység megjelölése is)
10. működés befejezésének időpontja
11. a cég jegyzett tőkéje és ezen belül a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás mértéke
12. a cég képviseletének módja
13. a cég képviseletére jogosult(ak) neve (cége) és lakóhelye (székhelye) valamint tisztsége
14. a könyvvizsgáló(k) adatai
15. a felügyelő bizottsági tagok adatai
16. átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai
17. magyar, illetve külföldi részvétellel működő cég esetében az érintett állam(ok) betűjele; külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve közvetlen kereskedelmi képviselete esetében a külföldi vállalkozás székhelye szerinti állam betűjele
18. annak a kamarának a megnevezése, amelynek a cég tagja
19. társadalombiztosítási folyószámla száma
20.statisztikai számjel
21. adószám
22. jogutód cég(ek)
23. működés felfüggesztése
24. megszűntnek nyilvánítás
25. megszűnés elhatározásának időpontja
26. végelszámolás
27. csődeljárás
28. felszámolás
29. bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per
30. létesítő okirat érvénytelenségének megállapítása iránti per
31. társasági határozat felülvizsgálata iránti per adatai
32.a cég pénzforgalmi jelzőszáma
33.a bírósági végrehajtás adatai
34. a biztosítási intézkedés adatai
35. a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének lefoglalása
36. hivatalbóli törlés
37. a büntetőjogi intézkedés adatai

2/b
Az egyes cégformáktól függő adatok valamennyi cégforma esetén irányadó adatok után következnek, 1-es számmal kezdve.
A rovatszám mellett zárójelben az adott cégforma jelzőszáma szerepel (pl. közkereseti társaság esetében 03).

Vállalat
1(01). A vállalat típusa
2(02). a vállalat irányítási formája

Közkereseti társaság
1(03). A tag(ok) adatai

Betéti társaság
1(06) a beltag(ok) adatai
2(06) a kültag(ok) adatai

Egyesülés
1(07) a tag(ok) adatai

Korlátolt felelősségű társaság
1(09)a tag(ok) adatai; egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság esetében az a tény, hogy a tag a társaság tartozásaiért korlátlan felelősséget vállal; jelentős, többségi, illetve közvetlen irányítás alá kerülés esetében pedig a jelentős részesedést szerző, illetve az uralkodó tag megjelölése is.
2 (09) Üzletrészen alapított jelzálogjog adatai

Nyilvánosan Működő részvénytársaság
6(10/Ny) a kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke
7(10/Ny) a kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke
8(10/Ny) a részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye
9(10/Ny) az ügyvezetés típusa
10(10/Ny) a részvények száma és névértéke

Zártkörűen működő részvénytársaság
1(10/Z) A részvényes adatai
3(10/Z) az a tény, ha a részvény átruházását az alapszabály korlátozza
6(10/Z) a kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke
7(10/Z) a kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke
9(10/Z) az ügyvezetés típusa
10(10/Z) a részvények száma és névértéke

Egyéni cég
1(11) a cégtulajdonos adatai

Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete
1(12) a külföldi vállalkozás neve, cégformája, cégjegyzékszáma és székhelye
2(12) a külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság megnevezése és székhelye
3(12) a külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy, vagy szerv adatai

Vízgazdálkodási társulat
1(16) a társulat típusa
2(16) az ellenőrző bizottsági tagok adatai

Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
1(17) a külföldi vállalkozás neve, cégformája, cégjegyzékszáma és székhelye
2(17) a külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság megnevezése és székhelye
3(17) külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy, vagy szerv adatai

Európai gazdasági egyesülés
1(18) a végrehatói iroda tagjának adatai
2(18) székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok

Európai részvénytársaság
1(20) egyszemélyes részvénytársaság esetében az alapító, illetve az egyedüli részvényes adatai, illetve ha az egyszemélyes részvénytársaság részvényese a társaság tartozásaiért korlátlan felelősséget vállal; ez a tény, jelentős, többségi,  illetve az uralkodó  tag adatai
3(20) a részvények száma és névértéke
4(20) a kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke
5(20) a kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke
6(20) a részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye
7(20) székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok
8(20) az ügyvezetés típusa (igazgatótanács vagy igazgatóság)
10(20) a részvény átruházásának korlátozása

Közjegyzői iroda
1(21) a közjegyzői iroda tagjainak adatai

Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
1(22) a külföldi  székhelyű európai gazdasági egyesülés adatai
2(22) külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai

Európai szövetkezet
1(23) székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok
2(23) ügyvezetés típusa

2/c
Kiskorú tag(tulajdonos) esetében a közlemény a megfelelő rovatszám alatt feltünteti törvényes képviselőjének adatit, a cégjegyzékben bejegyzett külföldi személy esetében pedig, amennyiben e személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel, a közlemény feltünteti kézbesítési megbízottjának adatait.

A cégtörvény értelmében a cég, illetve változás bejegyzéséről szóló közlemény végén minden esetben feltüntetésre kerül, hogy a bejegyzett adatok igazolására szolgáló okiratok a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők, figyelemmel arra is, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett adata, illetve adat igazolására szolgáló okiratra harmadik személlyel szembe főszabályként csak akkor hivatkozat a cég, ha az adat a Cégközlönyben közzétételre került az adat igazolására szolgáló okirat hollétére, megtekinthetőségére vonatkozó információval együtt.
Részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság esetében a részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság   létesítő okiratának illetve a létesítő okirat módosításának cégközlönyben történő közzététele a következő formában történik: Az okirat felsorolása után  a zárójelben megjelenő „szkennelési szám:” szöveg után megjelenő dőlt, a cégjegyzékszámmal kezdődő azonosítóra rálépve az okirat szkennelt formája megjeleníthető, szemlélhető.

2/d
A bejegyzett adatok változásáról szóló közlemény a cégjegyzékszám megjelölésével, valamint a cég elnevezésének, székhelyének és adószámának feltüntetésével kezdődik. Ezt követően a megfelelő rovatszám alatt találhatók a megváltozott (törölt) és a bejegyzett új adatok.
Ha a változást  a cég székhelyét (telephelyét, fióktelepét), valamint a cég tagjait (tulajdonosait), a vezető tisztségviselőket, a felügyelő bizottság tagjait, illetve a könyvvizsgáló személyét érinti, vagy ha a cégnek csak egyetlen cégjegyzésre jogosultja marad és emiatt az együttes cégjegyzés módja önálló cégjegyzésre változik,  a cégbejegyzés a változás időpontjára visszamenőleges hatályú, így a közlemény a változás időpontját is feltünteti.

Közös vállalat és egyesülés esetében a csatlakozó tag csatlakozásának időpontja, felelősségének esetleges korlátozása 1(08) vagy 1(07) szám alatt, változásként jelenik meg.

Felszámolás valamint végelszámolás esetén a Cégközlöny a rovatszámok feltüntetése nélkül teszi közzé a megfelelő adatokat.

A Cégközlöny külön „Megszűnések” címszó alatt teszi közzé a cég törlésének időpontját és módját.

2/e
A kötet végén összevont névmutató van, amelyben a cég bírósági közleményekben előforduló valamennyi cég elnevezés szerint névsorba rendezve szerepel. A Névmutatóban a cégek nevével együtt a cégjegyzékszám és a megnevezett cég adatait tartalmazó oldal van feltüntetve.